Obchodní podmínky

 • Zapůjčený předmět je zapůjčen na základě písemné dohody o zapůjčení.
 • Na druhé straně dohody je uveden ceník půjčovného, který je součástí této dohody.
 • Zapůjčené předměty pronajímáme pouze osobám starším 18-ti let, předložení Občanského průkazu může být požadováno.
 • Termín a čas převzetí a vrácení předmětu je nutné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem. Zapůjčený předmět lze převzít a vrátit na adrese pronajímatele, pokud není předem dohodnuto jinak.
 • Při převzetí zapůjčovaného předmětu skládá vypůjčitel vratnou kauci a cenu půjčovného.
 • V případě vrácení předmětu před uplynutím výpůjční doby se rozdíl ceny nájmu nevrací.
 • Není-li rezervovaný předmět zapůjčení převzat vypůjčitelem dle domluvy, může být zapůjčen dalšímu zájemci o zapůjčení.
 • Je-li zapůjčený předmět vrácen později než je dohodnuto v dohodě, je tento den (doba) do zapůjčení účtován.
 • Pronajatý předmět nesmí být půjčován „třetí straně“, za předmět je zodpovědný vždy vypůjčitel.
 • Předmět pronájmu i včetně jeho obalu musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl zapůjčen – čistý, kompletní, nepoškozený. V případě silného znečištění bude zákazníkovi účtována částka 300 Kč za vyčištění. V případě, že zapůjčený předmět včetně jeho obalu je vrácen včas a v pořádku, kauce je vyplacena okamžitě v hotovosti oproti vrácenému předmětu.
 • V případě poškození zapůjčeného předmětu se vypůjčitel zavazuje uhradit opravy v plné výši, pokud je ohrožena funkčnost nebo je zapůjčený předmět neopravitelný, bude plná výše kauce použita na úhradu pronajímateli a zapůjčený předmět je ponechán vypůjčiteli.
 • Vypůjčitel se seznámí s používáním a manipulací s vypůjčeným předmětem dle manuálu, který je součástí dohody o zapůjčení.
 • Vypůjčitel i pronajímatel stvrzují svými podpisy, že se řádně seznámili a souhlasí se všemi body zápůjčních podmínek.